OhjeOhje   HakuHaku   KäyttäjälistaKäyttäjälista   KäyttäjäryhmätKäyttäjäryhmät   RekisteröidyRekisteröidy 
 KäyttäjätiedotKäyttäjätiedot   Kirjaudu sisään tarkistaaksesi yksityiset viestitKirjaudu sisään tarkistaaksesi yksityiset viestit   Kirjaudu sisäänKirjaudu sisään 

Deaktivointi-direktiivin implementointi 8.4.2016
Siirry sivulle 1, 2  Seuraava
 
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    Foorumi kaikille metsästyksestä ja aseista kiinnostuneille. Foorumin päävalikko -> Lainsäädäntö ja politiikka
Näytä edellinen aihe :: Näytä seuraava aihe  
Kirjoittaja Viesti
admin
Site Admin


Liittynyt: 04 Maa 2004
Viestejä: 1318

LähetäLähetetty: 10.03.2016 16:55    Viestin aihe: Deaktivointi-direktiivin implementointi 8.4.2016 Vastaa lainaamalla viestiä

Valiokunnan mietintö HaVM22016 vp

HE 11/2016 vp
Hallintovaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta (HE 11/2016 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten.

Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut:
ylitarkastajaElinaHirttiösisäministeriö
neuvotteleva virkamiesJereLummevaltiovarainministeriö
ylitarkastajaIlmariKosonenPoliisihallitus
tulliylitarkastajaJuhaVilkkoTulli
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon:
Rajavartiolaitos
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry
Suomen metsästäjäliitto ry
Asealan Elinkeinonharjoittajat ry
Asekauppiaiden Liitto ry
Suomen Asehistoriallinen seura ry

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma-aselakia lisäämällä siihen viittaus Euroopan komission antamaan ampuma-aseiden deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevaan asetukseen. Pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase ja pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa olisi mahdollista esittää myös Poliisihallitukselle tai muulle kuin luvan haltijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitokselle.
Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2016.

VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Ampuma-aselakiin ehdotetut muutokset
Ehdotettu laki ampuma-aselain muuttamisesta liittyy Euroopan komission joulukuussa 2015 antamaan täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2015/2403 deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevien yhteisten suuntaviivojen vahvistamisesta sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi (jäljempänä deaktivointiasetus). Deaktivointiasetus on suoraan sovellettavaa oikeutta. Jäsenvaltioiden tulee soveltaa deaktivointiasetusta 8.4.2016 lähtien.
Deaktivointiasetus sisältää säännöksiä ampuma-aseiden deaktivoinnin luvallisuudesta, deaktivoinnin tarkastamisesta ja varmentamisesta, avunantopyynnöistä, deaktivoitujen aseiden merkitsemisestä, täydentävistä toimenpiteistä, deaktivoitujen aseiden siirtämisestä toiseen jäsenvaltioon ja ilmoitusvelvollisuuksista. Deaktivointiasetus asettaa deaktivoinnille vähimmäisvaatimukset, joten jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön täydentäviä kansallisia toimenpiteitä. Hallituksen esityksessä ampuma-aselakiin (1/1998) ehdotetaan otettavaksi informatiivinen viittaus deaktivointiasetukseen.
Lisäksi ampuma-aselakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase ja pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa on mahdollista esittää myös Poliisihallitukselle tai muulle kuin luvan haltijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitokselle. Ehdotus joustavoittaa menettelyä yksittäisen aseenhaltijan kannalta, kun kotipaikkasidonnaisuudesta luovutaan. Poliisihallituksen suorittama tarkastus voi olla tarpeen erityisesti silloin, kun tarkastaminen ja tarkastusmerkinnän tekeminen edellyttävät erikoisvälineistöä.
Valiokunta toteaa, että tässä yhteydessä on tarpeellista muuttaa myös hallituksen esitykseen sisältymätöntä lain 115 §:ää. Valiokunta ehdottaa, että pykälään lisätään uusi 2 momentti, jonka perusteella Tulli valvoo, että toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta Suomeen siirrettävät deaktivoidut ampuma-aseet ja aseen osat on merkitty deaktivointiasetuksen mukaisella merkinnällä ja että deaktivoidun ampuma-aseen tai aseen osan mukana on deaktivointiasetuksen mukainen todistus. Ehdotetun 2 momentin mukainen valvontatehtävä seuraa komission deaktivointiasetuksesta, kun taas voimassa olevassa pykälässä on kyse ampuma-aselain tai sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvonnasta.
Samalla voimassa olevaan 115 §:ään sisältyvä sana tullilaitos ehdotetaan korvattavaksi sanalla Tulli Tullin hallinnosta annetun lain (960/2012) mukaisesti.
Deaktivointiasetuksen ja ampuma-aselain merkitys puolustusvoimilta hankittujen deaktivoitujen ampuma-aseiden kannalta
Deaktivointiasetuksen mukaan ampuma-aseiden deaktivoinnin suorittavat julkiset tai yksityiset yksiköt tai henkilöt, joilla on kansallisen lainsäädännön mukainen lupa siihen. Ampuma-aselain 17 §:n mukaisesti ampuma-aselakia ei sovelleta ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamiseen ja muuntamiseen valtion laitoksissa. Myöskään ampuma-asedirektiiviä (91/477/ETY) ja sitä kautta komission deaktivointiasetusta ei sovelleta muun muassa kansallisen lainsäädännön mukaiseen puolustusvoimien aseiden ja ampumatarvikkeiden hankintaan ja hallussapitoon. Ampuma-aselakia ei sovelleta siis puolustusvoimissa tapahtuvaan ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamisen ja muuntamiseen, mukaan lukien ampuma-aseiden deaktivointi.

Ampuma-aselakia ja komission deaktivointiasetusta sovelletaan kuitenkin puolustusvoimien yksityisiin yhteistyökumppaneihin ja puolustusvoimien ulkopuolisille yksityishenkilöille ja yrityksille luovutettuihin ampuma-aseisiin ja aseen osiin, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että yksityishenkilöiden ja yritysten hallussa olevien, myös puolustusvoimilta hankittujen deaktivoitujen ampuma-aseiden tulee täyttää ampuma-aselain ja sen nojalla annettujen alemman asteisten säännösten asettamat vaatimukset.

Lisäksi yksityishenkilöiden ja yritysten puolustusvoimilta hankkimiin aikaisemmin deaktivoituihin aseisiin sovelletaan deaktivointiasetuksen vaatimuksia, kun asetuksen soveltaminen alkaa 8.4.2016, jos kyseiset deaktivoidut aseet siirretään toiseen jäsenvaltioon tai saatetaan markkinoille.

Deaktivointiasetuksen soveltamiseen liittyviä näkökohtia

Deaktivointiasetusta ei sovelleta ampuma-aseisiin, jotka on deaktivoitu ennen asetuksen soveltamisen alkamispäivää 8.4.2016, paitsi jos nämä ampuma-aseet siirretään toiseen EU:n jäsenvaltioon tai saatetaan markkinoille.

Deaktivointiasetuksen mukaisesti markkinoille saattamista on myös maksuton siirto, vaihto tai vaihtokauppa. Luovuttajalle tai luovutuksensaajalle aiheutuu omistajanvaihdostilanteissa kustannuksia siitä, että aikaisemmin deaktivoitu ampuma-ase tai aseen osa on esitettävä poliisille tarkastettavaksi. Tarkastuksen yhteydessä maksettavasta maksusta säädetään poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetussa sisäministeriön asetuksessa (1484/2015). Lisäksi kustannuksia voi syntyä asesepän toteuttamista deaktivointitoimenpiteistä, jotka ovat tapauskohtaisia.

Edellä todettu koskee myös puolustusvoimilta hankittuja, aikaisempien ohjeiden mukaisesti deaktivoituja ampuma-aseita. Aikaisemmin deaktivoidut ampuma-aseet eivät välttämättä täytä deaktivointiasetuksessa asetettuja vaatimuksia. Mikäli nämä aikaisemmin deaktivoidut ampuma-aseet siirretään toiseen jäsenvaltioon tai saatetaan markkinoille myös maksuttoman siirron, vaihdon tai vaihtokaupan välityksellä, sovelletaan niihin deaktivointiasetusta, mikä tarkoittaa sitä, että ne tulee tarkastaa ja merkitä poliisilaitoksen tai Poliisihallituksen toimesta ja niihin tulee mahdollisesti tehdä deaktivointia koskevia toimenpiteitä asesepällä.
Valiokunta pitää välttämättömänä, että Poliisihallitus tiedottaa poliisilaitoksia, ase-elinkeinonharjoittajia ja aseharrastajia komission deaktivointiasetuksen mukaisista menettelyistä, mukaan lukien mahdollinen poliisilaitosten ja Poliisihallituksen välinen työnjako ampuma-aseen tai aseen osan tarkastamisessa. Lisäksi Poliisihallituksen tulee selvittää aikaisemmin deaktivoitujen ampuma-aseiden mahdolliseen uudelleen deaktivointiin liittyvät kysymykset ja informoida mainittuja tahoja menettelyistä myös näiltä osin.
Hallituksen perustelujen mukaan ampuma-aselakiin ehdotetut muutokset eivät edellytä ampuma-ase-asetuksen (145/1998) muuttamista. Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan lisäksi, että Poliisihallitus kumoaa deaktivointia koskevan kansallisen ohjeen (POHADno/2010/27), kun deaktivointiasetuksen soveltaminen alkaa, koska ohje osittain päällekkäinen ja ristiriitainen deaktivointiasetuksen kanssa. Tarvittaessa deaktivoinnista on mahdollista antaa deaktivointiasetusta täydentäviä kansallisia säännöksiä sisäministeriön asetuksella.

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Hallintovaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 11/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset)
Valiokunnan muutosehdotukset

Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ampuma-aselain (1/1998) 112, 112 a, 112 b ja 115 §,
sellaisina kuin ne ovat 112 ja 112 a § laissa 601/2001, 112 b § laissa 124/2011 ja 115 § laissa 508/2009, seuraavasti:

112 §
Pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdyn ampuma-aseen ja pysyvästi toimintakelvottomaksi tehdyn aseen osan esittäminen
Ampuma-aseen tai aseen osan hallussapitoon oikeuttavan luvan haltijan on 30 päivän kuluessa ampuma-aseen pysyvästi ampumakelvottomaksi tai aseen osan pysyvästi toimintakelvottomaksi tekemisestä esitettävä ase tai aseen osa poliisilaitokselle tai Poliisihallitukselle. Hallussapitoon oikeuttavaa lupaa koskeva lupatodistus on samalla esitettävä sekä pyydettäessä luovutettava poliisille.

112 a §
Pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdyn ampuma-aseen ja pysyvästi toimintakelvottomaksi tehdyn aseen osan siirto ja tuonti Suomeen
Sen, joka siirtää tai tuo Suomeen pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdyn ampuma-aseen tai pysyvästi toimintakelvottomaksi tehdyn aseen osan, on 30 päivän kuluessa siirrosta tai tuonnista esitettävä ase tai aseen osa poliisilaitokselle tai Poliisihallitukselle tarkastusta varten.

112 b §
Pysyvästi ampumakelvottomaksi tai toimintakelvottomaksi tekeminen
Ampuma-aseen saa tehdä pysyvästi ampumakelvottomaksi tai aseen osan pysyvästi toimintakelvottomaksi vain ase-elinkeinonharjoittaja, jolla on 20 §:n 2 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu lupa ampuma-aseiden kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvaan valmistamiseen taikka korjaamiseen ja muuntamiseen. Elinkeinonharjoittajan on annettava pysyvästi ampumakelvottomaksi tai toimintakelvottomaksi tekemisestä todistus.

Deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevien yhteisten suuntaviivojen vahvistamisesta sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2403 säädetään henkilöistä ja yksiköistä, joilla on lupa ampuma-aseiden deaktivointiin, ampuma-aseen deaktivointia koskevista teknisistä eritelmistä, deaktivoidun ampuma-aseen merkitsemisestä, tarkastamisesta ja varmentamisesta, jäsenvaltion avunantopyynnöstä deaktivoinnin suorittamiseksi, täydentävistä deaktivointitoimenpiteistä sekä deaktivoitujen ampuma-aseiden siirtämisestä Euroopan unionissa.

115 § (Uusi)
Lain noudattamisen valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvoo Poliisihallitus. Rajavartiolaitos ja Tulli valvovat lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista toimialallaan.
Tulli valvoo, että toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta Suomeen siirrettävät deaktivoidut ampuma-aseet ja aseen osat on merkitty deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevien yhteisten suuntaviivojen vahvistamisesta sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi, annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 mukaisella merkinnällä ja että deaktivoidun ampuma-aseen tai aseen osan mukana on asetuksen mukainen todistus.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.
Helsingissä 10.3.2016


Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtajaPirkkoMattilaps
varapuheenjohtajaTimo V.Korhonenkesk
jäsenThomasBlomqvistr
jäsenAnttiHäkkänenkok
jäsenMikaKarisd
jäsenElsiKatainenkesk
jäsenAnttiKurvinenkesk
jäsenMikkoKärnäkesk
jäsenJuhaPylväskesk
jäsenWilleRydmankok
jäsenVesa-MattiSaarakkalaps
jäsenMattiSemivas
varajäsenIlkkaKantolasd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvosMinna-LiisaRinne


Viimeinen muokkaaja, admin pvm 10.03.2016 20:05, muokattu 1 kertaa
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Tvälläri
Kanta-asiakas


Liittynyt: 10 Maa 2004
Viestejä: 3423
Paikkakunta: Mikämikämaa

LähetäLähetetty: 10.03.2016 17:21    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

noi hailaitatut kohdat on mielenkiintosia. Toisaalla sanotaan että kaikenlainen siirto myös vanhoille dekoille aiheuttaa tarkistusvelvoitteen ja toisessa paikkaa tuon päivämäärän jälkeen ja sitten kuitenkin mainitaan että lakia ei sovelleta ennen 8.4:ttä dekottuihin vehkeisiin.
_________________
"Mies, ei koskaan kyllästy tuijottamaan välkehtivää tulta, virtaavaa vettä, tai tippuvaa pontikkaa"
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Solifer
Kanta-asiakas


Liittynyt: 02 Maa 2005
Viestejä: 12453

LähetäLähetetty: 10.03.2016 22:31    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Laki tarkoittaa sitä että ennen 8.4.2016 dekotuille aseille ei heti lain voimaan astuessa tarvitse tehdä mitään. Jos niitä kuitenkin luovutetaan eteenpäin (myynti, lahjoitus, vuokraus jne.) niin siinä tapauksessa deko PITÄÄ hyvksyttää uusien sääntöjen mukaisesti uudestaan ja tarvittaessa dekotuttaa lisää omalla kustannuksella.

Aselain mukaan aseita saa dekota vain asesepät. Eli itsetehty hitsailu ja aseen toimimtakelvottomaksi tekeminen on jo nyt erikseen kielletty ja säädetty rangaistavaksi teoksi.

Taitaa perinteiset viikinhautajaiset tulla taas muotiin. Eli dekot mukaan arkkuun, eihän sitä tiedä tarvitaanko niitä tuonpuoleisessa.

Tämänkin herkun meille tarjoaa Euroopan Komissio.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
RiUDE
Kanta-asiakas


Liittynyt: 24 Maa 2004
Viestejä: 20139
Paikkakunta: Savonlinna

LähetäLähetetty: 10.03.2016 22:36    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Yhtenäistyykö nyt sitten deko määräykset eun sisällä?
Ja millaiset ne lienevät jatkossa?
_________________
Savo suureksi.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Lähetä sähköposti
Solifer
Kanta-asiakas


Liittynyt: 02 Maa 2005
Viestejä: 12453

LähetäLähetetty: 10.03.2016 22:42    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

RiUDE kirjoitti:
Yhtenäistyykö nyt sitten deko määräykset eun sisällä?
Ja millaiset ne lienevät jatkossa?


Yhtenäistyvät. Karkeana yleistyksenä: Kaikki paineenalaiset aseenosat tuhotaan riittävässä määrin käyttökelvottomiksi, kaikki osat hitsataan/liimataan/tapitetaan toisiinsa. Jopa lipas pitää kiinnittää pysyvästi niin että sitä ei voi irrottaa. Dekoa ei saa pystyä purkamaan osiin.

Sitten on lisäksi esitetty että nämä dekot pitäisi rekisteröidä ja/tai tuhota kokonaan. Tämä asia selviää kun EU Direktiivi valmistuu (jos nyt mitään valmista siitä tekeleestä tulee).
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
MikaS
Kanta-asiakas


Liittynyt: 17 Maa 2004
Viestejä: 3735

LähetäLähetetty: 10.03.2016 23:31    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

On se helkkarin hyvä että ne dekot mitä itsellä on joskus ollut, on myyty pois Laughing Pian niillä on romuraudan hinta.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Solifer
Kanta-asiakas


Liittynyt: 02 Maa 2005
Viestejä: 12453

LähetäLähetetty: 11.03.2016 00:31    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Romurautaahan ne dekot ovat aina olleet.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
MikaS
Kanta-asiakas


Liittynyt: 17 Maa 2004
Viestejä: 3735

LähetäLähetetty: 11.03.2016 07:26    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Tässä taas on menty metsään ja luotu aika isot pimeiden DEKO aseiden markkinat. Taitaa monella firmalla myös tulla aikalilla persnettoa. Ai niin Emma tyttöni haluaa ostaa DEKO "Emman" 50,-:llä
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Solifer
Kanta-asiakas


Liittynyt: 02 Maa 2005
Viestejä: 12453

LähetäLähetetty: 11.03.2016 07:59    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Kannattaa tehdä kaupat ennen 8.4.2016.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
MikaS
Kanta-asiakas


Liittynyt: 17 Maa 2004
Viestejä: 3735

LähetäLähetetty: 11.03.2016 08:12    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Sitä tässä juuri yritetään.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Solifer
Kanta-asiakas


Liittynyt: 02 Maa 2005
Viestejä: 12453

LähetäLähetetty: 11.03.2016 08:27    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Onko vaikeatkin neuvottelut ? Yksi vaihtoehto olisi perustaa osuuskunta joka omistaa dekon ja jota osuuskunnan jäsenet voivat vuorollaan roikottaa takkahuoneen seinällä.

USAssa joitain sikäläisiä ERVA-aselakeja kierretään perustamalla säätiö jonka nimiin aseet hankitaan. Säätiöltä ei voida vaatia esimerkiksi sormenjälkiä. Säätiöltä ei voida mylskään edellyttää paikallisen sheriffin allekirjoittamaa "luonnetodistusta" jollainen taas luonnollisilta henkilöiltä USAssa vaaditaan NFA-aseiden hankintaan.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
MikaS
Kanta-asiakas


Liittynyt: 17 Maa 2004
Viestejä: 3735

LähetäLähetetty: 11.03.2016 08:37    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

[quote="Solifer"]Onko vaikeatkin neuvottelut ? Yksi vaihtoehto olisi perustaa osuuskunta joka omistaa dekon ja jota osuuskunnan jäsenet voivat vuorollaan roikottaa takkahuoneen seinällä. [/quote]

Sitä tuo yllä oleva ilmeisesti tarkoittaa, kun markkinoille saattamisesta puhutaan. Esim. ampumaseurat/ressuseurat/metsästysseurat voisivat hankkia kiertopalkintoja, jotka olisivat pysyvästi kierrossa. Jos puhuttaisiin hallussapidosta/haltijasta olisi ongelmia enemmän.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
admin
Site Admin


Liittynyt: 04 Maa 2004
Viestejä: 1318

LähetäLähetetty: 11.03.2016 11:21    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

MikaS kirjoitti:
On se helkkarin hyvä että ne dekot mitä itsellä on joskus ollut, on myyty pois Laughing Pian niillä on romuraudan hinta.


Yleisesti ottaen kehitys on ollut päinvastoin, eli ns. vanhat dekot (joissa on ihan liikkuviakin osia) ovat kalliimpia kuin "viimeisimmät dekot"(joissa ei paljon mikään liiku).

Lähtökohtaisesti kaiken kielletyn hinnalla on taipumus nousta ja selvää on, että:

a) dekoille syntyvät ns. pimeät markkinat ja mikä pahinta...

b) ne aseet, jotka aiemmin päätyivät dekoiksi eivät jatkossa sitä tee, vaan siirtyvät markkinoille toimivina. Monissa tapauksissa pimeille markkinoille eniten maksavalle.

Bonusetuna lienevät starttari-oikeudenkäyntien kaltaiset oikeusfarssit dekoista.

Historiasta ei opita mitään, sama tilanne oli aina 1980 -luvulle asti.

Jussi Peltola
päätoimittaja
Ase-lehti
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Tvälläri
Kanta-asiakas


Liittynyt: 10 Maa 2004
Viestejä: 3423
Paikkakunta: Mikämikämaa

LähetäLähetetty: 11.03.2016 14:03    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Mielenkiintoistahan tässä on vielä se, että itse lakipykäliä ei muuteta. nuo selvennykset on ainoastaan HaV muistiossa esityksenä.

Eli jos lakiin ei tule noiden boldattujen tekstien mukasta pykälää sillonhan homma (kauppa yms) jatkuis entisenään. Koska Lakipykälät on ne joita tulkitaan.

Henkilökohtaisesti kuitenkin pelkään että POHA masinoi ratsiat ja rikosepäilyjä messu, netti yms myynti ilmotusten perusteella. perusteena juurikin HE tekstit. Sekä lähettelee AYO:n kaltaiset lainvastaiset toimintaohjeet pitkin poliisilaitoksia
_________________
"Mies, ei koskaan kyllästy tuijottamaan välkehtivää tulta, virtaavaa vettä, tai tippuvaa pontikkaa"
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Vieras 1*
Kanta-asiakas


Liittynyt: 19 Jou 2004
Viestejä: 3275

LähetäLähetetty: 11.03.2016 16:27    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Myöskin on mielenkiintoista mitä tästä seuraa muun euroopan asekeräily-skenessä, joka on suurelta osin sotilasaseiden kohdalla ollut dekovetoista.

Esimerkkejä brittilästä:

http://www.dandbmilitaria.com/

http://www.deactivated-guns.co.uk/
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Näytä edelliset viestit:   
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    Foorumi kaikille metsästyksestä ja aseista kiinnostuneille. Foorumin päävalikko -> Lainsäädäntö ja politiikka Kaikki ajat ovat GMT + 3 tuntia
Siirry sivulle 1, 2  Seuraava
Sivu 1 Yht. 2

 
Siirry:  
Et voi kirjoittaa uusia viestejä tässä foorumissa
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa
Et voi muokata viestejäsi tässä foorumissa
Et voi poistaa viestejäsi tässä foorumissa
Et voi äänestää tässä foorumissa


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Käännös Jorma Aaltonen, jorma@pitro.com
Päivittänyt Lurttinen www.phpbbsuomi.com